DUAL PATTY

HR Chitosan Hydrofiber

Surgical Patty

 

신경 및 혈관보호 수술용 패티

 

– Surgical Patty

– 척추 및 E.N.T 수술에 최적화

– 제거에 용이한 구조

– 수술 시 출혈 관리로 시야 확보 용이

– 조직재생 촉진에 유리한 바이오 소재 적용

Model

DP012512B, DP012520B, DP012530B, DP020020B, DP020050B, DP020075B

Certificate

CE, MFDS

Capacity

1.25x1.25cm, 1.25x2.0cm, 2.0x3.0cm, 2.0x2.0cm, 2.0x5.0cm, 2.0x7.5cm

Brochure

Download

Category

Hemostatic Agent