DUAL PATTY

DUAL-PATTY-1
DUAL-PATTY-2
DUAL-PATTY-3
DUAL-PATTY-4

HR Chitosan Hydrofiber

Surgical Patty

 

신경 및 혈관보호 수술용 패티

 

– Surgical Patty

– 척추 및 E.N.T 수술 시 사용

– 제거에 용이한 구조

– 수술 시 출혈 관리로 시야 확보 용이

Tags

엔도비전, 지혈제, 듀얼패티, 척추드레싱, dual patty

Model

DP012512B, DP012520B, DP012530B, DP020020B, DP020050B, DP020075B

Certificate

CE, MFDS

Capacity

1.25x1.25cm, 1.25x2.0cm, 2.0x3.0cm, 2.0x2.0cm, 2.0x5.0cm, 2.0x7.5cm

Brochure

Download

Category

Hemostatic Agent